torsdag 18 november 2021

TioPotensBingo


Vem gillar väl inte bingo?!

Med detta bingo tränar eleverna grundpotensformer för både små och stora tal. Det finns 20 olika spelplattor, 26 olika potenser vilket betyder att varje spelplatta har endast ett tal som inte finns. 

Dela ut en spelplatta åt varje elev. Använd de små lapparna för att lotta vilket tal som skall hittas på bingoplattan (på plattan finns talen och läraren lottar grundpotenserna). Låt eleverna fundera en stund och gå sedan tillsammans igenom hur de skall komma fram till rätta talet. Jag skrev dessa på tavlan så var det lättare för eleverna att hänga med och för mig att sedan kontrollera att bingoraden var korrekt. Då eleven hittat rätt tal ritar hen ett kryss över talet och skriver rätt exponent i lilla rutan nere till höger.

Bingo ropas vid vågrät, lodrät eller diagonal rad. Efter att en bingo har ropats så gäller det två rader till nästa och så vidare. Eleverna gillade spelet och sa efteråt att de förstod bättre nu hur de skulle omvandla till grundpotensform och vice versa. 

Material: Bingoplattor, grundpotenser att lotta
Tidsåtgång: 30min om man spelar full platta, men man kan ju avbryta tidigare

torsdag 4 november 2021

Hur många möss?

Som jag har nämnt tidigare så har jag en ny tankenöt varje vecka som eleverna har hela veckan på sig att lösa. Den nya uppgiften kommer fram på måndag och så har eleverna tid på sig till fredag att lämna in sin lösning och på fredag får de veta om de har rätt svar.  (Kolla etiketten "tankenöt" så hittar du några exempel)

Här är en tankenöt om procent!

1000 möss springer in i labyrinten. Procenterna anger hur stor andel av mössen som väljer vilken väg. Hur många möss når osten?
torsdag 28 oktober 2021

Tegelvägg

Detta är en övning i omvandling från bråkform till decimalform och sedan till procentform. Eleverna fyller i tabellen enligt tegelväggen (bilden ovan). Uppgiften är alltså att först ange den givna färgens andel av hela raden i bråkform, sedan omvandla det till decimalform och till sist skriva procentformen.  Vissa elever hade otroligt lätt för dessa och andra fick kämpa ganska mycket (en elev sa "man måste ju riktigt tänka"). 😃

Tidsåtgång: 10min
Material: Övningspappret

torsdag 21 oktober 2021

Decimalledet


Detta är ett spel som tränar att ordna decimaltal i storleksordning. Jag valde att ha både positiva och negativa decimaltal, men om man vill kan man lämna bort de negativa decimaltalen, så lämpar sig övningen även för yngre elever. 

Dela in klassen i grupper på tre elever. Varje grupp skall ha en uppsättning av decimalkorten. Placera korten med talet neråt och gärna utspritt istället för i en hög. Det är bra om alla elever står på samma sida om bordet så att de ser tallinjen från rätt håll!! Kom överens om vem som börjar. (T.ex. den som steg upp ur sängen först i morse.) Den första vänder ett kort och detta kort kommer att bli det lägsta kortet. Därefter är det nästa elevs tur att välja ett kort (därför är det bättre med utspridda kort istället för en hög, för då får man känslan av att man kan påverka resultatet, dvs vilket kort man får). Detta kort skall sedan placeras på rätt ställe i förhållande till det andra kortet. Sedan är det nästa elevs tur att ta ett kort och placera det på rätt ställe. Så länge eleverna drar kort och placerar dem till höger om det första kortet så är allt väl MEN om man råkar ta ett kort som är minst, dvs kommer längst till vänster, så måste man ta alla kort som finns i det ledet. Sedan börjar man om från början så att nästa i tur drar ett kort som nu kommer att bli det lägsta kortet. När korten är slut räknar man vem som har tagit minst antal kort, den har vunnit. Några grupper hann även spela version 2 som annars är lika, men man skall hela tiden ha tre kort på handen och väljer bland dessa vilket man lägger ut. 

Detta blev så mycket bättre än jag hade förväntat mig. Väldigt många elever hade sin "mentala tallinje" svängd åt fel håll eller inte alls tydlig i sitt huvud. Så det blev en bra övning i att få tallinjen att gå från vänster till höger. Det var också förvånansvärt många elever som inte visste hur de skulle jämföra två decimaltal med varandra. Under spelets gång gick jag runt bland grupperna och kontrollerade att de placerat korten i rätt ordning. 

Material: Decimalkort 
Tidsåtgång: 30min

torsdag 30 september 2021

Kamratrespons och självutvärdering

Visioner och stora planer som kanske gick till överdrift. Som vanligt. Så går det ofta för mig. Men tanken var god!

Trots att detta kanske inte riktigt blev som jag hade tänkt mig, så kanske någon får en fin idé av detta hur hen kunde utveckla det hela och göra det bättre. 

Min tanke var alltså att få in mer självutvärdering och kamratrespons. Eftersom detta skulle vara ett litet test tänkte jag pröva det på en årskurs och jag valde åk8. Jag gjorde upp en plan inför läsåret på vilka avsnitt och vilka laborationer eleverna skulle göra utvärdering på samt vilka mål som då skulle utvärderas. (Målen är M2-M9, som gäller arbete.) Varje gång utvärderas 3-4 mål så att alla mål under hösten skulle utvärderas åtminstone tre gånger. 

Här är planen. 


Här finns dokumentet som jag satte in i classroom där jag sedan fyllde i elevernas utvärderingar. Kalkylarket räknar ut medeltalet för varje laboration, samt medeltalet för varje mål. Här finns även utrymme för lärarens kommentarer (om jag noterat något speciellt under laborationen eller om det kommit fram något i kamratresponsen som jag tycker att behöver bokföras). Här är blanketterna eleverna fyllde i med hjälp av denna tabell

Varför jag inte är så nöjd med resultatet:
- blev mer arbetsdrygt än jag räknat med (har ungefär 60 elever på åk8)
- de olika utvärderingarna kom lite tätt i början, men det kan jag lätt åtgärda till nästa år
- svårt att omformulera kriterierna i de olika målen så att de blir begripliga för eleverna
- som vanligt är det många elever som bara snabbt rafsar ner en siffra utan minsta eftertanke

Tankar som bidrar till att ändå fortsätta: 
- några elever funderade verkligen igenom dessa mål och kriterier
- många elever insåg att det inte bara är kunskapen som tas med i bedömningen utan även arbetet

Jag tar gärna emot alternativa lösningar! Hur gör du med självutvärdering och kamratrespons i matematiken?

torsdag 23 september 2021

Betär bråk


"Betär bråk" är ett spel där eleven skall "satsa (=bet) på det bättre bråket". Spelet kan spelas på tre olika nivåer. Berätta de olika nivåerna för eleverna, låt dem välja nivå och gruppera dem sedan i grupper på 2-3 elever. I alla tre nivåer skall korten placeras som på bilden ovan. Läs alla nivåer för bättre förståelse. 

Grön nivå:
Eleverna i gruppen försöker tillsammans genom resonemang och huvudräkning komma på i vilken ordning bråken skall placeras. Det som är störst (dvs svaret) sätts längst till vänster och minsta längst till höger. De kan använda de små färgade korten för att lägga fram sin uppskattning. Därefter räknar de varsin uppgift (i häftet), kommer överens om vad de skall förlänga nämnaren till för att kunna jämföra bråken med varandra. Då de är säkra på att de har kommit till rätt svar, svänger de den avlånga lappen och kontrollerar facit. Sedan tar de nästa uppgift.

Gul nivå:
I denna nivå väljer eleverna turvist ett av de små färgade korten och då är det alltså meningen att de skall ta det kort de tror att ger det största svaret. Därefter räknar man sin "egen färg", kommer överens om hur man skall jämföra bråken (se grön nivå) och då man är säker på svaret kontrollerar man facit. I facit står det 3-1 under svaret, det indikerar hur många poäng spelaren med just det kortet får. Eleverna kan bokföra i häftet hur många poäng var och en får. Vid nästa uppgift är det följande elev i turen som får välja först det lilla färgade kortet osv.

Röd nivå:
Spelet spelas annars som gul nivå, men det är den snabbaste som tar kort och inte i någon viss ordning. Därefter kontrollerar man sin egen uppgift, förlänger, jämför på nytt och kollar facit. Och bokför poängen. 

På detta sätt, oberoende nivå, så räknar alla elever 8 uppgifter (fler om man är två i en grupp). Var noga med att poängtera att det inte är någon idé med övningen om de inte tränar lite uppskattning i början före de väljer färg och att de skall räkna uppgifterna och förlänga för att kunna jämföra. De grupper som gjorde detta ordentligt tyckte att spelet var bra! Så introduktionen är viktig!

Material: Uppgiftskorten, facitlappar
Tidsåtgång: 30mintorsdag 16 september 2021

Omvandla bråk


Tyvärr har jag inte kommit på ett finurligt namn på denna övning (förslag emottages 🙂), så det blev bara "Omvandla bråk". 


Denna laborativa uppgift är en övning i att se samband, "tänka i bråk" samt att omvandla från ren bråkform till blandad form och vice versa. Eleverna arbetar i par och använder färgstavarna för att uttrycka uppgifterna i bråk. I alla uppgifter har jag valt att ha den gröna stavens längd till 1 (har du andra färger än jag så välj till 1 den som är 12cm lång. Den är lämpligast då den är delbar med så många - 2, 3, 4, 6). De tre första uppgifterna är relativt lätta, men de två sista är lite knepigare. Den sista tomma raden är till för att eleverna själva kan komma på en uppgift som de ger över åt ett annat par. (Detta gjorde de snabbaste paren.)

Material: Färgstavar / cuisenairestavar, övningspapper

Tidsåtgång: 20min